Tuesday, November 1, 2011

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူး !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (သဵင်ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်) ၵေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးသင်ၶမ်ၸႂ်ၼမ်ၼႃႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေၵႂႃႇႁႃလၢတ်ႈၼေၽႂ်။ ဝူၼ်ႉလႆႈဝႃႈ မီး Blog တီႈထုၵ်ႇလိုမ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆပီ။ Blog ဢၼ်ဢွၼ်ၶႃႈ လတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းတုၵ်ႉၸႂ်ၸွမ်းတၢင်းႁၵ်ႉ လွင်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်း သိူဝ်းၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႈၶႃႈ ၸူမ်းတီႈၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈလွင်ႈမၼ်း လႄႈၶေႃးၶူမ်ၸွမ်း တီႈမၼ်းထုၵ်ႇၶႃႈလိုမ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်။ ဢိူမ်း မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၶမ်ၸႂ် ဢွၼ်တၢင်းၼေႃႈ။ Blog ၼႆႉတေႉ ၶႃႈလိုမ်းႁိုဝ်ၶႃႈတွင်းၵေႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉၶႃႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶမ်ၸႂ် ............................... ၶမ်ၸႂ်လၢႆလွင်ႈၼႃႈ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေ ယွၼ်ႉမၼ်းမႃးၶမ်တီႈႁူဝ်ၸႂ် လႄႈ ယွၼ်းလၢတ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်တၢင်းၵႂႃႈ။ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ Felling (ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇႁူႉ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းတေတႅမ်ႈဝႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းလီထွမ်ႇၼႂ်းႁူ လႄႈယွၼ်းတႅမ်ႈ ပဵၼ် English)။ Felling ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈ ပဵၼ်မႃး လၢႆပီၼႃႈယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉတေႉ မိူၼ်ႁဝ်းလၵ်ႉ ႁၵ်ႉၽႂ်မၢင်ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ (ႁိုမ်း ယႃႇလၢတ်ႈၼႃႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈဢၢၼ်ၵေႃႈပဵၼ်)။ ဢဝ်ၶႃႈလႃႈ ပေႃးမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းတေမီး သိူဝ်းၸႂ်လႄႈ ၶၢၼ်ၸႂ်ၼႆႉ ၸွင်ႈတေ ထဵင်ၶႃႈႁႃႉ?။ သိူဝ်းၸႂ်မိူဝ်ႈႁဝ်းႁၼ် ၵူၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ သိူဝ်းၸႂ် ၸွမ်းႁဝ်း ၵူၺ်းၼႃႇၶၢၼ်ၸႂ် မိူဝ်ႈႁဝ်း ႁၼ်ၶဝ် သိူဝ်းၸႂ် ၸွမ်းၵေႃႉၶဝ် ႁၵ်ႉ (ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ်)။ မၼ်းလီတီႈႁဝ်း လႆႈသိူဝ်း ၸႂ်သေတႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးဝူၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉထႅင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈ ၸွင်ႈၸႂ်ႈ လွင်ႈသိူဝ်းၸႂ် တေႉတေႉႁႃႉ ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈတိုၵ်ႉႁႃတေ ႁၼ်ၶဝ်သိူဝ်းၸႂ် ႁၵ်းၶဝ်ယူႇ ပေႃးမီး သဵင် Phone ၶဝ်လင်သေ ႁၼ် ၶဝ်ၼႃႈပိူင်ႈ ၵေႃႈ လႆႈၸဵပ်းၸႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈတိုၵ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇလီလီယူႇ ပေႃးၵေႃႉဢၼ် ၶဝ်ႁၵ်ႉ မႃးၵေႃႈ ပေႃးလႆႈႁူႉတူဝ်သေ လႆႈၵိုတ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ၶႆႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ။ ဢၼ်ၸဵပ်းလိူဝ်ၸႂ် ၼၼ်ႉတေ ပေႃးၶဝ်ႁၢႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၵမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ။ မၼ်းမိူၼ် မီးလဵၵ်းလႅမ်လႅင် (ယွၼ်ႉတၢမ်ၾႆးမႆႈမႆႈ) ၼၼ်ႉ ၸီးသႂ်ႇဢူၵ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼၵ်းမိူၼ်မၵ်ႇႁိၼ်ၵွၼ်ႈၼိုင်ႈ မႃးၶမ်ယူႇတီႈ လွတ်ႇလူမ်းႁၢႆၸႂ် လႄႈ မိူၼ်ႁၢႆၸႂ်ယၢပ်ႇဝႆႉ။ သမ်ႉထႅင်ႈ ဢၼ်ၼို်င်ႈ ႁူဝ်ၶဝ်ႇဢွၼ်ႇ မိုဝ်ႈဢူၼ်ႈသေဢမ်ႇၶႆႈ လၢတ်ႈသင် ႁဵတ်းသင် သေ ၼင်ႈလူင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉတေႉ လၢတ်ႈ သိပ်းဝၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယဝ်ႉသေပွၵ်ႈ။

ပေႃးၸဵပ်းမႃးၼမ်ၼႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁိုဝ် လိူဝ်သေ ၵႂႃႇႁႃဢူပ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် လႆႈ။ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူဝ်းလႆႈမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈလီ မၢင်ႇပွၵ်ႈႁၢႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈမီးႁႅင်းၸႂ်သေ လိုမ်းမၼ်းလႆႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ယိူင်းမၢႆဢၼ်ၶႆႈပဵၼ် လႄႈ ယိူင်းမၢႆႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵူၺ်း။ (ဢိုမ်း........ယိူင်းမၢႆၶႃႈတေႉၵေႃႈ ၶႆႈပဵၼ်ၽူႈလဵၼ်ႇ Guitar ၶႅၼ်ႇၶႅၼ်ႇ ယိူင်းမၢႆတွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း မီးတၢင်းႁူႉလႄႈပၺႃႇ တဵမ်ႈထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ မီးသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း)။ မၼ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းႁၼ်ယိူင်းမၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈၵႂႃႇ ၼႆ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ Felling ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၺႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လွင်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆဝႃႇ။ မၼ်းၵေႃႈမႅၼ်ႈတေႉမႅၼ်ႈဝႃႈ ဢဝ်မႃးဝူၼ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ႇၵေႃႈ မီးႁႅင်းၸႂ်မႃးတိၵ်းတိၵ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈဝၼ်းၼႆႈၵေႃႈ ၵမ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵမ်ႉၾၢႆးမႆႈ ၵမ်ႉလိၼ်လူမ်ႇ ၵမ်ႉဢိင်ႇသၼ်ႇ ၵမ်ႉၽိတ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၺႃႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႃးဢမ်ႇၼပ်ႉလႆႈ။ ၵူၺ်း Felling လႄႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မႅင်းလႅင်ၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ Felling ဢၼ်လႆႈၺႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လၵ်ႉႁၵ်ႉၼႆႇၶႃႈလႄႈ မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈသိူဝ်း မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ တုၵ်ႉ သေတႃႇ တုၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵင်းလႆႈ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းထူပ်းယူႇၼၼ်ႉ ၼေႃႈ။ ဢေႃႈမီးၵၢၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ တေၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။

ယိၼ်းၸူမ်းတီႈမႃးဢၢၼ်ႇ ( ဝႃႈလႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢၢၼ်ႇႁႃႉတေႃႈဝႃႈ)

Friday, January 9, 2009

ပီမႂ်ႇ လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ
မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇၶႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်၊ ဝႃႈလႃးၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁႃႉတေႃႈ။ ၵူၺ်းပဵၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉၶႃႈတေသိုပ်ႇတဵမ်ႈ ပလွၵ်ႉၶႃႈၶိုၼ်း (ယွၼ်ႉၶႃႈလႆႈလိုဝ်ႈမၼ်း ၵႂႃႇပဵၼ် ပီပၢႆယဝ်ႉ)။ ဝၼ်းၼႆႉတေႉဢမ်ႇမီးသင်လၢၵ်ႇလၢႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵေႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်ဢိတ်းၼိုင်ႈလႄႈ မႃးတဵမ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း။ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ မၼ်းဝႆးတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေႉယဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉသင်သေမူတ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶုပ်းၸႂ်လႆႈၵေႃႈပေႃးမူတ်း ႒႐႐႘ ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႃႇ။ ပီ ႒႐႐႙ ၼႆႉ တေပဵၼ်သင်ထႅင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ ႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇၶႆႈႁူႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ (ၶႆႈႁူႉဢမ်ႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈပေႃးႁဝ်းႁူႉၼႆၸႂ်တေသုၵ်ႉသၵ်ႉၸွမ်းမၼ်း။ ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈလီ တေႉဢမ်ႇၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႈၼႆတေႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉတေဝူၼ်ႉၸွမ်းမၼ်းသေ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်ဝႆႉတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ တေဝူၼ်ႉၸွမ်းလွင်ႈ ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်သေ သုၵ်ႉသၵ်ႉၸႂ်ဝႆႉထႃႈ (ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈပႃးၶႃႈၵေႃႈၼိုင်ႈ)။ ဝူၼ်ႉတႃႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉၵေႃႈလီ ၵူၺ်းၵႃႈယႃႇပေဝူၼ်ႉပႃးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ (ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ) ပေႃးသပ်းလႅင်းၼႆၵေႃႈ မိူၼ်ၼႆႁဝ်းတေၵႂႃႇၵၢတ်ႇမိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႇၵွၼ်ႇ ႁဝ်းဝူၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းတေဢဝ်သင်ၵႂႃႇၶၢႆတီႈၵၢတ်ႇ ႁဝ်းတေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လေႃႈႁဝ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လႄႈ ႁဝ်းတေသိုဝ်ႉသင်မႃးၶိုၼ်းၼႆတေႉ ပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်လီယူႇ ၵူၺ်းၵေႃႈပေႃးဝူၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးၵဝ်ၵႂႃႇၵၢတ်ႇယဝ်ႉ ပေႃးၶွင်ဢၼ်တေၵႂႃႇၶၢႆႇ ၼၼ်ႉဢမ်ႇၶၢတ်ႇတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵမ်ႉမႃးပေႃးၵႂႃႇသမ်ႉၵူဝ်ၶွင်ဢၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼႆႉဢမ်ႇပေႃးယူဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵမ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းတေသိုဝ်ႉမႃးၼၼ်ႉမၼ်းၵႃႈၼႃႇ ၼႆတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႉဢမ်ႇပေႃးလီဝူၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဝူၼ်ႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ႁဝ်းဝူၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်ယူႇယဝ်ႉဝႃႈ။ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေပဵၼ်ယူႇယဝ်ႉဝႃႈ (ပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်တီႈမၼ်းၶႆႈပဵၼ် ၽႂ်ႇဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ဢီႈသင်)။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႂ်မႃးဢၢၼ်ႇၺႃးၵေႃႈ မိူဝ်းဢဝ်မိုဝ်းတၢင်းႁူဝ်သေဝူၼ်ႉတူၺ်းဝႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉဢီႈသင် လႄႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈဢီသင်ၼႆႇဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇႁဝ်း တေလၢတ်ႈ တေႁတဵတ်း လႄႈ တေဝူၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၢင်လွင်ႈၼႆႉ ႁဝ်း လၢတ်ႈ ႁဝ်းႁဵတ်း ႁဝ်းဝူၼ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႈ လၢတ်ႈ ႁဵတ်း ဝူၼ်ႉ လွင်ႈဢၼ်တေမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၵူႈဝၼ်းၼႆတေႉ ပီ ႒႐႐႙ ၼႆႉၵေႃႈတေပဵၼ် ပီ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ဢေႃႈၶႃႈပေႃးၼႆ ၶႃႈႁဝ်းတေ ယွၼ်းပေႃးတီႈၼႆႉသေ ယွၼ်းၵႂႃႇႁႃၼမ်ႉၵိၼ် (ယႃႇဝူၼ်ႉၼမ်ႉၶႃႈၼႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉလဝ်ႈ) ဢိတ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးၶႃႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈတေမႃးတဵမ်ႈထႅင်ႈ ၶႃႈၵႂႃႈ။ ဢေႃႈလိုမ်းလၢတ်ႈ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈတေမႃးတဵမ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈၶႃႈၵႂႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ပီမႂ်ႇၶႃႈ။

Wednesday, December 5, 2007

⅄ₘⅉₒ⑜⅄⍚ℾ⑜⅄⍚ℾ℻⅊⍚ℾ ⅇⅎₒ⅌ₔⅉₒₙ⅁ₑⅎₒ℻

မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ်ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈတီႈၶႃႈလႆႈမႃး ၼင်ႈသေတဵမ်ႈလွင်ႈၶႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈတၼ်းၼႃႇၼင်ႇ ၵဝ် ၵူၺ်းပေႃးၵဵပ်းဝႆႉႁိုင်ၼႆ ၵူဝ်လိုမ်းၼေႃႈ ။ ဢၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈတေမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈ လၢႆႈသၢႆ GUITAR ဝႃႇ။ ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ GUITAR ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပေႃးလၢႆႈသၢႆ GUITAR မႂ်ႇၼႆ တေဢဝ်ဢွၵ်ႇမူတ်းမူတ်းသေ ၸွင်ႇၵႆႈ လၢႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်သင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်း ဢၢင်းၶၢၼ်း ဢိင်ႇၵႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်း GUITAR မိူၼ်လႆႈၵႃႇ ၵူႈဝူင်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၶူးသွၼ် ၶႃႈသမ်ႉ သိုဝ်ႉ GUITARမႂ်ႇမႃးသေ ၼႂ်းထူင်GUITAR ၼၼ်ႉမီးပပ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ တဵမ်ႈဝႆႉလၢႆးလၢႆႈ သၢႆၼႆဝႃႇ။ ၶူးၵေႃႈဢၢၼ်ႇၼႂ်းၼၼ်ႉသေ သပ်းလႅင်းၼေႁဝ်းၶိုၼ်း ၶႃႈဝႃႈ။ လွင်ႈမၼ်းမီးယူႇဝႃႈ ႉႉႉႉႉ ပေႃးလႆႈသၢႆ GUITARၼႆႉ လီလၢႆႈၵမ်းသၢႆသၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးသၢႆၼိုင်ႈ E ၶၢတ်ႇၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဝ်းတေလၢႆႈ သၢႆတၢင်းမူတ်းမူတ်းၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်သၢႆ ၼိုင်ႈဢၼ်လဵဝ် ဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ပေႃးယဝ်ႉဢဝ်သၢႆၼိုင်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇမႃးတႅၼ်းၶိုၼ်းသေ မႄးႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်မၼ်း ပဵင်းၵၼ်။ ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသၢႆသွင် ဢၼ်လဵဝ်ယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈမႃးလၢႆႈၶိုၼ်းသၢႆ သွင်လႄႈ တင်ႈသၢႆ ႁႂ်ႈပဵင်းၵၼ်ထႅင်ႈ သၢႆသၢမ် သီ ႁႃႈ ၵေႃႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၵမ်းသၢႆသေ လၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ် တေႃႇပေႃးယဝ်ႉ ပေႃးလၢႆႈငၢႆႈငၢႆႈၵေႃႈ ယႃႇပေဢဝ်သၢႆ GUITAR ဢွၵ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်တၢင်းမူတ်းၵမ်းလဵဝ် လႄႈ တေလၢႆႈသဵၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႉႉႉႉႉႉ ဝႃႈၼႆဝႃႇ။ ပေႃးထၢမ်ဝႃႈယွၼ်ႉသင်ၼႆတေႉ ႉႉႉႉႉ ၶေႃႈ GUITAR ဢၼ်ႁဝ်းလဵၼ်ႈယူႇၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇဢဝ် သႆ GUITAR ႁဝ်းၸၼ်မၼ်းဝႆႉလႄႈ မၼ်းၶႆႈၵူတ်ႉ ဝႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ GUITAR မၼ်းၵေႃႈတေၶတ်းႁႅင်းသၢႆဝႆႉ ႁႅင်းတၢၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈဢိင်ၼိူဝ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းလၢႆႈသၢႆမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း ၵေႃႈမၼ်းတေ ၶတ်းႁႅင်း ၶႆႈၵူတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆ ႁူၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းၸၼ်ဝႆႉ ၶေႃး GUITAR ႁႂ်ႈမၼ်းၵူတ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈၶေႃး GUITAR လႄႈ ဢူမ်ႇ ၵေႃႈ တေၶတ်းႁႅင်း ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းၵူတ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢဝ်ဢွၵ်ႇသၢႆတၢင်းမူတ်းၵေႃႈ မၼ်းတေႇဢမ်ႇလႆႈၶတ်းႁႅင်းသေမၼ်းၵေႃႈ ဢူၼ်ႈလူင်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ"မၼ်းၶေျႃႉႁႅင်းမၼ်း"ယဝ်းပေႃးႁဝ်းမႃးသႂ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆမၼ်းသမ်ႉတေလႆႈ ၶတ်းႁႅင်းထႅင်ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ပေႃးဝႃႈႁဝ်းလၢႆႈလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈမၼ်းတေပဵၼ်ၼၼ်တိၵ်းတိၵ်း လႄႈ ပေႃးႁိုင်မႃးမၼ်းၵေႃတေၵူတ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းငၢႆႈငၢႆႈ လဵၵ်းၼိုင်ႈလႅမ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ မၼ်းပႆႇၵူတ်ႉၼႆ မၼ်းၵူတ်ႉယၢပ်ႇၼႃႇ ပေႃးမၼ်းလႆႈၵူတ်ႉယဝ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆတေႉတေႃႉတေႉ မႃးႁၢၵ်းၵေႃႈ ၵူတ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃး လႄႈ ဢူမ် GUITAR ႁဝ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇပေႃးမၼ်းၶတ်းဝႆႉ တႃႇသေတေႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးမၼ်း ယွမ်းသေၶႅင်သေၼႆ မၼ်းၵေႃႈတေ ဢူၼ်ႈၵႂႃႇသေ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၶတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးၼႆႉၸၢမ်းႁဵတ်း တူၺ်းၶႃႈလႃႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ ယွမ်းၼွမ်းၽိတ်းတီႈၶႃႈမႃးလၢတ်ႈဢမ်ႇၶပ်းဢမ်ႇတၢမ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပႂ်ႇၸႂ်လီၵေႃႈ ထၢမ်မႃးၶႃႈ ၶႃႈ တေပႂ်ႉတွပ်ႇပၼ်။ လွင်ႈၼႆႉတေႉဢဝ်ဝႆႉတီႈၼႆႈၵွၼ်ႇၶႃႈ။ ပေႃးၶႃႈ လႆႈမႃးတဵမ်ႈထႅင်ႈၶႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈ GUITAR မႃးၾၢၵ်ႇၶႃႈ ႉႉႉႉႉမႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

Sunday, November 18, 2007

ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းသေ ပႂ်ႉၶေႃႈတွပ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသေ ပႂ်ႉဝၼ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈ လႄႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶႃႈႁၵ်ႉ (ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ႁၵ်ႉႁဝ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁၵ်ႉ) ၵေႃႈလႆႈ ထူပ်းၺႃးၵၼ်သေ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၶႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵေႃႈလႆႈဢူပ်ႇၵၼ် လွင်ႇဢၼ် ပဵၼ်မႃး (လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈၼွၼ်း ဢမ်ႇလပ်းႁႃႉ၊ လွင်ႈၶႃႈၸဵပ်းၸႂ်ႁႃႉ၊လွင်ႈၶႃႈၸႂ်ႇလမ်ၼၼ်ႉႁႃႉ )တင်းမူတ်းလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢၼ်ႇၶႃႈၶႆႈႁူႉမႃး ၸႅမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼၼ်ႉ ဢိၼ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼႃႇ။
*****ၸွမ်းတၢင်းမၢင်တီႈ*****
မိူဝ်ႈၶႃႈလႄႈတင်းၶဝ် ထိုင်ၼိူဝ်သႅၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးပႆ မီးမႂ်ႇမႆႉၶဵဝ်ဢွၼ်ႇၸွမ်းပၼ်ႁူမ်ႈ လႄႈ
တၢင်းဢၼ်ငွၵ်းၶိုၼ်ႈငွၵ်းလူင်းၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉ ၶႃႈထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸွင်ႇသူႁၵ်ႉၶဝ် ( ၵေႃႈဢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႈႁၵ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ) ႁႃႉ။ ၵေႃႈတွပ်ႇၶႃႈၶိုၼ်းဝႃႈ ႉႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉတေလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁဝ်းၵေႃႈယၢမ်ႈထၢမ်ႇတူဝ်ႁဝ်း ယူႇဝႃႈ -ၸွင်ႇႁဝ်းႁၵ်ႉၶဝ်ႁႃႉၼႆယူႇဢိူဝ်ႈ-။ ၵူၺ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၶႃႈၵေႃႈထၢမ်ႇ ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတင်းၶၢင်ႈၸဝ်ၵဝ်သေ ထၢမ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ ၸွင်ႇသူႁၵ်ႉႁဝ်းတေႉတေႉႁႃႉၼႆလႄႈ ၵေႃႈတွပ်ႇၶႃႈၶိုၼ်းဝႃႈ ႁၵ်ႉ ႉႉႉ ၼႆဝႃႇ။ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-သူႇႁႂ်ႈႁဝ်းလိုမ်းသူၵေႃႈ ႁဝ်းလိုမ်းဢမ်ႇလႆႈလေႃႇ - ၼႆဝႃႇ။ ၶႃႈၵေႃႈမိုင်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၶႃႈလိုမ်းတူဝ်သေယဵပ်ႇလူင်း GEAR လူတ်ႉၶႃႈ လႄႈ လူတ်ႉၶႃႈပေႃး
ဝင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈ ၶႃႈၸူမ်းၼႃး ၶႃႈၵူၺ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ -ၸွင်ႇမၼ်းသိုပ်ႇလႅၼ်ၶႃႈယူႇႁႃႉ
ဢမ်ႇၼၼ်ဝႃႈတေႉႁႃႉ-ၼႆၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်။ ၵူၺ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်ၶႃႈတေႉ ၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်လိူၵ်ႈႁၵ်ႉ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈဝူၼ်ႉၼမ် ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၺ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းၼင်ႇၵဝ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လွမ်ဝူၼ်ႉၵႂမ်းဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈဝႃႈ- ပီႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ် တတ်းသႅၼ်ႈၸႂ် ဢႄႇၼႃႇလႄႈ ပီႈၵေႃႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတူဝ်ၸႂ်ႇၵဝ် လိုမ်းၶဝ်ဢႄႇၼႃႇလူင်-ၼႆဝႃႈ။ ၵေႃႈၶေးတေမႅၼ်ႈယူႇၵူၺ်း။ ၶႃႈၵေႃႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၶႃႈယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆတူၺ်းသေ တေလၢတ်ႈၶဝ်ႈဝၼ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႃႈ - သူႇလိူၵ်ႉၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ - ၼႆသေ ၽၢႆႇၶႃႈတေႉတေပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉ ပႂ်ႉထွမ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇၶဝ် (ဢၼ်မုင်ႇမွင်းဝႆႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇမုင်ႇမွင်းဝႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ) ၵႂႃႇလွႆးလွႆး ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈ။ ၼႆႉတေႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းမၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းလႆႈတေႃႈလဵဝ် ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၶႃႈၵေႃႈလၵ်ႉလွမ်ထင်ႇ ဝႃႈ - ၼႂ်းၸႂ်ၶႃႈ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၶွင်ႈၸႂ်မီးၼမ်လိူဝ် သဵၼ်ႈလိူတ်ႈၶႃႈ ဢၼ်လႅၼ်ႈယူႇ ၸွမ်းတူဝ်ၶႃႈၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းၵူၺ်းယူဝ်ႉ ၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈၵေႃႉတေ ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်းသေ ပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်တေပၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇ(ဢၼ်ၶႃႈ ၶႆႈငိၼ်းမၼ်းၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႆႈငိၼ်းမၼ်းၽွင်ႈ )
ဢၼ်တေတွပ်ႇၶႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။


************************ႁူဝ်ၶမ်ႈ မိူဝ်ႈတေထိုင်တီႈသဝ်း ***************************

ဢေႃႈ ၶႃႈလိုမ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈၵေႃႈသိူဝ်းၸႂ်ႇယူႇ ၵူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၶႃႈၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇလႄႈၸွမ်းၶဝ် လႄႈ လႆႈဢူပ်ႇၵၼ်။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈဢမ်ႇပႆယၢမ်ႈထူပ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ၶႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ သင်ႇၶႃႈဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီး ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၶႃႈ ၶႅၼ်းတေသိူဝ်းၸႂ်လိူဝ်ၼႆႉ ယူႇႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ(ၵူၺ်းၵေႃႈဢမ်ႇလီတေႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈၺႃးလႅၼ်)။ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၶဝ်လႆႈလႃးလႃးလႄႈ တိုၵ်ႉၸွမ်းၸႂ်ႇၶဝ်ယူႇတေႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပေႃႈၶႃႈၶႆႈလိုမ်းပဵတ်ႈတႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႆႈယူႇ (ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈၵေႃႈတေဢၢၼ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိုမ်းႁႂ်ႈလႆႈ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလႂ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ) ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶႃႈၵေႃႈ ႁဵတ်းၼႃႇတီႈၵေႃႈယၢမ်ႈႁၵ်ႉၶဝ် တီႈလီ (မိူၼ်ၼင်ႇၶူးၶႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်)ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်။

Friday, November 9, 2007

ဢမ်ႇၸင်းၵေႃႈလႆႈလိုမ်း

ဢမ်ႇၸင်းၵေႃႈလႆႈလိုမ်းၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်းၶႃႈၼႃႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈတေလၢတ်ႈၼေ လွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၼေႃႈ။

ၶႃႈႁၵ်ႉၺႃးသၢဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိုင်မႃး သၢမ်ႇသီပီယဝ်ႉဝႃႈ ။ ၸဵမ်ႇမိူဝ်ႈၶႃႈၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၶႃႈၵေႃႈလႆႈဢူပ်ႇမႃးပေႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ် ပီယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈမီးၶၢဝ်း ဢၼ်ၶႃႈမူၼ်သိူဝ်း
ဢၼ်ႇၶႃႈငဝ် ဢၼ်ၶႃႈၸႂ်ထိုင် သေဢၼ်ၶႃႈဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈ မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထဵႉ 3
NOVEMBER ၼႆႉမီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ထူဝ်းမႃးႁႃၶႃႈ သေ ႁဵတ်းသဵင်မိူၼ်မီးဢီႈသင်ၶႆႈလၢတ်ႈ။
ၽိူဝ်ၶႃႈထၢမ်ႇၵႂႃႇ မၼ်းၵေႃလၢတ်ႇဢမ်ႇပေႃးၶႆႈႁူႉလွင်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃ -ၶႃႈထူဝ်းႁႃ ႉႉႉႉႉႉႉ
ၼၼ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈ ႁဵတ်းသင်မၼ်းထူဝ်းၺႃး မၢႆ သူတိၵ်းတိၵ်းဢိူဝ်ႈ- ၼႆဝႃႇ ။ ၽိူဝ်ႈၶႃႈထၢမ် ၶဝ် ၶဝ်
(ၵေႃႉႁၵ်ႉ) ၵေႃလၢတ်ႈဝႃႈ -ယႃႇထူဝ်းႁႃ ၵေႃႉၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼႃႉ ယဝ်ႉယႃႇႁပ်ႉၼႃႉ ပေႃးၶဝ်ထူဝ်မႃး- ၼႆဝႃႇ။
ၽိူဝ်ၼၼ််ၶႃႈၵေႃႈ ၸွင်ႇႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မီးၵေႃႉႁၵ်ႉဝႆႉႇ။ ပေႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႅၼ်ၶႃႈတေႉ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ
ႁၵ်ႉၵၼ်ၸႅမ်ႇမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလႄႈ တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ၶႃႈၵေႃ လႆႈ ၸဵပ်းၸ်(ပေႃးလၢတ်ႈ
တၢင်းၵႂၢမ်းထႆးတေႉၵေႃႈ อกหัก ဢူၵ်းႁၵ်းၼၼ်ၼႃႇမေႃႉ) ၵေႃႈၶႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေႁဵတ်းသင်ႇ မၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ
ၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း မၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈၼွၼ်းလပ်း မၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈဝူၼ်ႉ ၵႂႃႇၵႃႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈ
ၶႃႈတေယွမ်းပွႆႇ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁၵ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈႁၵ်ႉၼၼ်ႉသေ ယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းပဵၼ်
ပၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇတေႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေၶိုၼ်းၺႃးၵၼ်ယူႇၵူၺ်း ၼႆသေ ၶႃႈၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႇ
ဢမ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇတူၺ်း(ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်) ၶတ်းၸႂ်လိုမ်းတူၺ်းလွႆးလွႆး ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈ
မၼ်းသမ်ႉမႃးလၢတ်ႈတေႃႇႁဝ်းၶိုၼ်းၼႆၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းလီၼၼ်ႉၼႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႈၶႃႈလၢတ်ႈၼေၶဝ်
လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႂပ်ႈသင်လႄႈ ႁဝ်းႁဵတ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈၶႃႈဝႃႈ
-သူၵေႃႈၸၢမ်းဝူၼ်ႉဝႃႈႁဝ်းၽိတ်းၼႆလေႃႇ ယူဝ်ၶေးၸႂ်သူတေဢမ်ႇပေႃးသုၵ်ႉသၵ်ႉထႅင်ႈ သူၵေႃႈတေ
ၼွၼ်းလပ်း- ၼႆဝႃႇပေႃသူလၢတ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈႁဝ်းၼေးသူ ၵူၺ်း ႁဝ်းၼေးဢမ်ႇၼေးၵေႃႈ ပေႃးၸဵပ်းၸႂ်ႇယဝ်ႉ
ဢၼ်ႁဵတ်းလႆႈတေႃႈလဵဝ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇယူႇပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တေယူတ်းယႃႇၵႂႃႇလွႆးလွႆးၵူၺ်းၼၼ်ႉၼႃ။
ပေႃးႁဝ်းၼေးသူဝႃႈ သူၸၢင်ႈလႅၼ် ၼႆ ပေႃးသူၼေးႁဝ်းၶိုၼ်းဝႃ ၽႂ်ႇၸႂ်ႉမႂ်းမႃးႁၵ်ႉၵဝ်ၼႆလူး ႁဝ်းၵေႃႈ
ဢမ်ႇလွတ်ႈတၢင်းၼေးထႅင်ႈယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉတေႉ ပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း
ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်း ဢၼ်ၶဝ်တေမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ -ႁဝ်းႁၵ်ႉသူ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း - ၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈ။

Tuesday, November 6, 2007

ၶိုၼ်း ၸွႆႈၵဝ်ၶတ်းၸႂ် လိုမ်း

ၶႂ်ႈၼွၼ်း ၶႂ်ႈလပ်းတႃ တႃႇတေလႆႈၾၼ်ႁင်ႈလီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် လွင်ႈပဵၼ်တေႉ ၶတ်းၸႂ် ၶတ်းၸႂ်လိုမ်း လိုမ်းလွင်ႈၵဝ် ဢၼ်ၵဝ်ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ႁၵ်ႉႁႃႉ ဢၼ်မႃးယႃႉတႃႇၼွၼ်း ပဵၼ်တၢင်းဝူၼ်းၵူၺ်းဢိူဝ်ႈယႃႉ ႁၵ်ႉတေႉယူႇႁၢင်းမၼ်း မၼ်းဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းၸဵပ်းလေႃႇပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸဵပ်း ၸွင်ႈၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁၵ်ႉၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်း ၽိတ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝူၼ်ႉ
ၸွႆႈၵဝ်ၸွႆႈၵဝ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႉလႆႈ ၶိုၼ်းဢၼ်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈလပ်း ၶိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉတေႁဵတ်းသင်တၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ မီးယူႇၼႂ်းၸႂ် မီးၵႂၢမ်း(ၽဵင်း) မီး GUITAR လႄႈ မီး COM လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လဵၼ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉလီႁႃး တၢင်းၶိုၼ်း။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉတၢင်းသဵင်ႈဢၼ်တိုၵ်းၵွင်ႈယူႇၼႂ်ႇၸႂ် ၵေႃႈတဵၵ်းႁႂ်ႈ ႁႃႈၼွၼ်းလပ်း ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်သူလၢတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ် ၼႃ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁႃႈၼွၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ႁၢင်းၵူၺ်းႁႃးၵူၺ်း။

GUITAR ဢၼ်ၶႃႈၼွၼ်းၵွတ်ႇၶတ်းၸႂ် ၶတ်းၸႂ်ထဵင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တေဢဝ်ၵႂၢမ်း ROCK(http://www.youtube.com/watch?v=nn65d01YXsc)မႃးႁဵတ်းပဵၼ်သဵင်လႃႇ GUITAR မႃးႁဵတ်းပဵၼ်မွၼ်ၵွတ်ႇ COM တေႉမၼ်းႁိူဝ်ႉမႃးတင်းဝၼ်း သမ်ႉထဵင်ႈၺႃႈ SPY WARE လႄႈဢမ်ႇယုင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းဢူၺ်းၵေႃႉ တၢင်းသဵင်ႈ ၵေႃႈ တေပဵၼ်ၽှၼ်ႁၢင်ႈလီ မိူဝ်ႈႁႃးၼွၼ်းလပ်းယူႇၵႂႃႈ။
လိုမ်းလိုမ်းတေၶတ်းၸႂ်လိုမ်း ၵဝ်ယၢမ်ႈႁၵ်ႉၽႂ် လႄႈ ၽႂ်ယၢမ်ႈႁၵ်ႉၵဝ်။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈတေပဵၼ် ယႃႇမဵတ်ႉဢွၼ် ဢၼ်ယႃႇႁႂ်ႈၵဝ် လိုမ်းၵႂႃႇလွႆး လွႆး ၵူၺ်းၵႃႈဢီႈယႃႇၼႆႉ ႁႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၵိၼ်ၵႂႃႇတေႃႇပေႃးႁၢႆ (လိုမ်း) ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်တေ မီးၵၢင်ဝၼ်း ယုမ်ႉတေႃႇၵဝ်သေ ၼူၵ်ဢွၵ်ႇႁၢင်း တေလၢတ်ႈၵဝ်ဝႃႈ -ႁဝ်းတေပဵၼ်ႁႅင်း ၸႂ်ၼႃႉ-
ပေႃးၼွၼ်းပႆႇလပ်းၵေႃႈ တေဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသႂ်ႇၼႂ်း သဵင်ၵႂၢမ်း ( သႂ်ႇလမ်ႇႁၢင်ႉၸႃႉ) ဢၼ်ႇတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵဝ် ၶိုၼ်းၸႂ်ႇထိုင်ဝၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ႇၵဝ် ဢမ်ႇၶႆႈၺႃး ၼၼ်ႉၵႂႃႈ။

ၸိုဝ်ႈၽဵင်းဢၼ် ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ CEMETERY GATE


ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၢၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃး ၶိုၼ်း (ၶၢဝ်းယၢမ်း) မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

Thursday, May 17, 2007

ဢၢၼ်းတႄႉပဵၼ်ၼွင်ႉၼၢင်း ၶၢင်းတႄႉပဵၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ

တီႁဝ်းဢမ်ႇၶႆႈပဵၼ်ဢမ်ႇၶႆႈထူပ်းသမ်ႉလိူၵ်ႈလိူၵ်ႈၸၢင်ႈၺႃး။မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်းႁၵ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ႇႁဝ်းၶႆႈ ႁၵ်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉၼၼ်ႉ မႃးႁၵ်ႉႁဝ်း။ သင်ႇဝႃႈမၼ်းလႅၵ်ႈၵၼ်လႆႈတႄႉတႃႉလီလႅၵ်ႈ ၵၼ ်ပႅတ်ႈလႃႈ !!!! ၵူၺ်းၵႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈပွႆႇပၼ်မၼ်းပဵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မဵဝ်းၼႆႉပေႃးဢမ်ႇၺႃးတူၺ်း ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ပေႃးၺႃးတူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ႁဝ်းမေႃပၼ်ႁႅင်းပိူၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးမႃးၺႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်တေႉ!!!!!!!! ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈ တၵ်းသဵင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၼွၼ်းသေ ပေႉၸႂ်ဢဝ်ၵူၺ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၶႃႈလႆႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ပပ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တဵမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆ ႉ လီယူႇတႃႇသေႇၼႆ မၼ်းတေၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ႁဵတ်းသင်ႇ ၼႆဝႃႇ။ ၵေႃႈမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ ၵူၺ်းၶႃႈၶႆႈႁူႉဝႃႈ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉၶႃႈတေႁၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉမၢင်ႇပွၵ်ႈမႃး ၵေႃႈ လီၶႆႈၶူဝ်လီႇၶႆႁႆႈလီၸဵပ်းၸႂ် လႄႈ လီၶေႃးၶူမ်ၼႃႇ။ ဢၼ်ႇတီႈႁဝ်းၶႆႈပဵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ဵတ်းႁိုဝ်ၼွၼ်းလပ်းလႆႈၶိုၼ်းၼႆႉ ၼႆ ၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈ။ သင်ႇမၼ်းႁူႉမၼ်းတေဢၢမ်းငိူဝ်ႈၶႃႈႁိုဝ် ဢီးလူၶႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉဝႃႈ။ ၵူၺ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းတီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈယၢမ်ႈ ပဵၼ် ( ၸဵပ်းတၢင်းႁၵ်ႉ) ဢမ်ႇၶႃႈပႆယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ်သေပွၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။************ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵၢမ်ႇမုၼ်လီၸွမ်းလွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉသေၵမ်း *************